EU проект

Кидс Клуб БГ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Кидс Клуб БГ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-11172-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обща стойност на проекта: 3 800.00лв., от които 3 230лв. европейско и 570.00лв. национално съфинансиране.

 
Продължителността н
a проекта е 3 месеца с начална дата 01.02.2021 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-11172-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Кидс Клуб БГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.